Sola

41 tekstów – auto­rem jest So­la.

Pra­wo iro­nii : rodzi­ce wy­jecha­li, li­mit pow­ro­tu nie is­tnieje, a z nieba le­je się deszcz. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 sierpnia 2011, 15:17

Kiedy ro­bimy coś taśmo­wo, jak auto­mat, tra­ci to dla nas cały urok. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 2 czerwca 2011, 17:33

Zaz­drość to mały, zielo­ny stwór z ohydną mordą. Mi­mo te­go spo­ro osób trzy­ma go jak do­mowe zwierzątko. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 16 kwietnia 2011, 12:17

Pra­wo ciążenia: ka­nap­ka zaw­sze upa­da masłem w dół. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 11 kwietnia 2011, 08:52

Przy niektórych ludziach bu­zia Ci się nie za­myka, a przy in­nych ja­koś mil­kniesz. Le­piej trzy­mać się tych dru­gich, przy­naj­mniej nie po­wiesz cze­goś, cze­go możesz po­tem żałować. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 8 kwietnia 2011, 16:04

Jak to jest, że do niektórych rodzajów bólu się przyz­wycza­jamy? Na przykład, kiedy bo­li nas sto­pa, czy obi­ty łokieć, w końcu przes­ta­je nam to przeszkadzać, w pew­nym sen­sie się uod­parniamy. Ale ból stra­ty zaw­sze uderza nas tak moc­no, że nie pot­ra­fimy te­go ogarnąć. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 3 kwietnia 2011, 20:06

Prze­rabianie wier­sza od des­ki do des­ki odziera go z całej poezji. 

aforyzm
zebrał 67 fiszek • 2 kwietnia 2011, 10:30

Człowiek ma dwa pod­sta­wowe ob­licza: jed­no, w którym wy­kazu­je się niez­wykłą wnik­li­wością oraz dru­gie, w którym nie pot­ra­fi przys­woić na­wet naj­pros­tszych informacji. 

myśl
zebrała 15 fiszek • 31 marca 2011, 20:16

Gdy­bym zna­lazła ma­giczną lampę z dżin­nem w środ­ku, nie miałabym pojęcia o co go pop­ro­sić. Bo prze­cież nie war­to mar­no­wać trzech życzeń na cze­koladę, urodę i mi­lion złotych, prawda? 

myśl
zebrała 18 fiszek • 25 marca 2011, 19:02

Są ta­kie ra­ny, które goją się niemal od ra­zu. Są też i ta­kie ra­ny, które po­zos­tają świeże mi­mo upływu czasu. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 22 marca 2011, 18:19
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Sola

Użytkownicy
R S T
Pokaż
Kalendarz
Aktywność